Vedtekter

Vedtatt 8.mars 1974, senest revidert 5.mai 2010, 4.mai 2011, 28. mai 2013 og 23 mai 2019

§1 Virksomhetsidé

KOMMUNALE BOLIGADMINISTRASJONERS LANDSRÅD (KBL) er en medlemsorganisasjon som skal arbeide aktivt for å få satt de boligpolitiske utfordringer på dagsorden både på kommunalt og nasjonalt nivå.

 §2 Formål

KBL er en partipolitisk nøytral medlemsorganisasjon som skal arbeide for å bedre vilkårene for det boligpolitiske arbeidet i kommunene og kommunenes målgrupper. Dette gjøres ved å:

  • Styrke den boligpolitiske bevisstheten og kunnskapen blant medlemmene.
  • Stimulere til debatt om de boligpolitiske utfordringer kommunene og samfunnet står overfor.
  • Samle ansatte i medlemsorganisasjonene for utveksling av erfaringer, faglig samarbeid og koordinering innen det boligpolitiske fagfeltet.
  • Være hørings- og diskusjonspartner mot sentrale myndigheter.
  • Drøfte og uttale seg om saker av felles interesse for medlemmene, samt saker av allmenn interesse for medlemmenes målgrupper.
  • Delta i arbeidsgrupper og komiteer nasjonalt som arbeider med boligfaglig politikkutforming.
  • Samarbeide med de offentlige og frivillige organisasjonene som arbeider med de samme målsettinger som KBL.
  • Nettverksbygging

§3 Medlemskap

Medlemskap i KBL er åpent for:

–      kommuner

–      kommunale foretak som er tillagt oppgaver innen kommunens boligforvaltning

–      stiftelser som er opprettet av en kommune eller flere kommuner i fellesskap og som tildeler eller forvalter boliger på sosiale kriterier

–      kommunalt og/eller interkommunalt eid aksjeselskap som inngår i kommunens boligforvaltning.

Nye medlemmer godkjennes av styret. Medlemskapet forutsetter at det betales kontingent. Skyldig kontingent for 2 år medfører automatisk bortfall av medlemskapet.

§4 Landsmøtet

Landsmøtet er KBLs øverste organ og består av frammøte medlemmer. Det skal avholdes ordinært landsmøte en gang i året for å behandle organisatoriske saker og boligpolitiske saker som opptar medlemmene, fortrinnsvis innen utgangen av juni måned.

Det ordinære landsmøtet innkalles med minst 2 måneders varsel. Styret kan beslutte at innkalling kan skje med kortere frist enn 2 måneder, men dog ikke kortere frist enn 1 måned. Styret bestemmer tid og sted for møtet. Forslagsfrist for saker som medlemmer ønsker skal behandles av landsmøtet må være oversendt styret 6 uker før landsmøtet. Sakspapirer til årsmøtet skal være tilgjengelig på KBL sin hjemmeside (www.kbl.kommune.no) senest 3 uker før møtet finner sted.

Ekstraordinært landsmøte kalles inn med minst 1 måneds varsel og kan behandle kun de saker som ligger til grunn for innkalling. Sakspapirene skal følge innkallingen. Ekstraordinært landsmøte avholdes når styret finner dette påkrevd eller når minst ¼ av samtlige medlemmer skriftlig har framsatt krav om dette.

Det ordinære landsmøtet skal behandle disse sakene:

– Valg av møteleder, referent og 3 representanter til å signere protokollen

– Saker som er fremmet av styret eller medlemmer

– Styrets årsberetning

– Revisorgodkjent regnskap

– Budsjett

– Styregodtgjørelse

– Fastsettelse av medlemskontingent

– Valg av revisor

– Valg av styre

– Valg av valgkomité

Styret innstiller overfor landsmøtet i alle saker med unntak av valg av styre og styregodtgjørelse.

Det utarbeides protokoll fra landsmøtet. Protokollen skal være skal være tilgjengelig på KBL sin hjemmeside (www.kbl.kommune.no) for medlemmene senest 2 måneder etter landsmøtet er avholdt.

Følgende stemmerettsregler gjelder:

–  2/3 flertall ved vedtektsendringer.

–  Simpelt flertall i saker for øvrig.

–  Ved stemmelikhet har møteleder dobbelstemme.

Hvert medlem møter på landsmøtet med fullmakt med 1 representant som har forslags- og stemmerett. Ut over dette kan ett medlem møte med så mange representanter det selv finner formålstjenlig. Disse har kun talerett. Møtes det med flere representanter fra et medlem, skal den som har forslags- og stemmerett framlegge fullmakt.

Styremedlemmer kan ikke være delegater på landsmøtet. Styreleder og kasserer har møteplikt, mens øvrige styremedlemmer har rett til å møte. Alle styremedlemmer har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

§5 Styret

Styret velges av og blant stemmeberettigede medlemmer etter forutgående innstilling fra valgkomiteen eller framsatte forslag på ordinært landsmøtet.

Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, ansvarlig redaktør og 3 styremedlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Funksjonstiden er 2 år.  Leder og kasserer er  ikke på valg samme år som nestleder og sekretær.

Skulle noen av styrets faste funksjoner trekke seg i perioden, velger styret selv blant sine faste medlemmer. Skulle leder og eller nestleder trekke seg i valgperioden, utnevne styret selv ny styreleder og /eller nestleder. Hvis et styremedlem slutter i den jobben som ligger til grunn for valget til vervet, innebærer dette også at styrevervet automatisk opphører. Ved frafall av styremedlemmer suppleres styret ved at varamedlemmer i nummeret rekkefølge trer inn i styret for gjenstående periode. Dersom styret må suppleres med flere enn 3 varamedlemmer i perioden, kontakter styret valgkomiteen for å få forelagt seg nye egnede kandidater. Styret supplerer seg deretter med kandidater fra listen.

Styret står ansvarlig for den daglige drift av KBL innenfor de retningslinjer gjort av landsmøtet og vedtatt budsjett. I dette ligger også å sikre at det er forsvarlig regnskapsføring. Styrets leder eller 2 styremedlemmer i fellesskap kan økonomisk forplikte KBL. Styreleder eller den styreleder bemyndiger, er KBLs talspersoner i offentligheten.

Styrets møter ledes av styreleder eller nestleder i styreleders fravær. Dersom ingen av disse er til stede, velger styret selv møteleder blant de faste medlemmene. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 av styrets 8 medlemmer er til stede i et korrekt innkalt møte.

Foruten å behandle forefallende saker skal styret behandle disse sakene:

– protokoller fra styremøtene

– budsjett

– regnskap

– årsmelding

– opptak av nye medlemsorganisasjoner

– ekskludere medlemmer som ikke har betalt kontingent

– utnevne representanter til eventuelle komiteer, utvalg og lignende

Det skal føres referat fra styremøtene hvor det framgår hvem som er til stede i møtet, hvilke saker som er til behandling, fattede vedtak og stemmefordeling. Referatet godkjennes i neste møte med eventuelle endringer.

§6 Valgkomiteen

Det ordinære landsmøtet velger en valgkomité på 3 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomiteen konstituerer seg selv ved å velge sin leder blant komiteens medlemmer. Funksjonstiden er 1 år. Skulle ett eller flere av medlemmene fratre før valgperioden er utløpt, foretar styret suppleringsvalg blant KBLs medlemmer.

Valgkomiteens forslag til styremedlemmer skal foreligge senest ved oppstart av landsmøtet og skal da gjøres kjent for landsmøtets deltakere.

Valgkomiteen avgir overfor landsmøtet begrunnet forslag til styregodtgjørelse for kommende styreperiode. Forslaget skal sendes medlemmene sammen med de ordinære sakspapirene til landsmøtet.

§7 Revisor

KBL skal ha autorisert revisor. Revisor velges av landsmøtet etter forslag fra styret.

Dersom det skulle bli påkrevd å velge ny revisor mellom to landsmøter foretas dette valget av styret. Medlemmene skal orienteres umiddelbart om nyvalgte av revisor.

§8 Vedtektsendringer/oppløsning

For forslag til endring av vedtektene og forslag til oppløsning gjelder bestemmelsene fastsatt i § 4 andre avsnitt.

Vedtektsendringer krever tilslutning fra 2/3 av de frammøtte medlemmer med stemmerett i KBLs landsmøte.

Vedtak om oppløsning krever tilslutning fra 2/3 av de frammøtte medlemmer med stemmerett på 2 påfølgende ordinære landsmøter i KBL.

 

Comments are closed.