Om KBLs boligkonferanser

Boligkonferansene har vært et sentralt møtested for kommuner, Husbanken, KRD og andre aktører i boligpolitikken. Kompetanse og kunnskapsbygging har hatt stor betydning og fokus.

Gode eksempler som har overføringsverdi har stått sentralt i forbindelse med programarbeidet og planlegging av boligkonferansene. I tillegg vektlegges å få frem nye statlige føringer og muligheter for utvikling og gjennomføring av politikken.

Deltakelsen på boligkonferansen har vært stor og de siste årene viser deltakelsen en betydelig vekst. Spesielt har faglig påfyll med dagsaktuelle temaer vært nyttig. I tillegg har muligheter til å snakke med andre kollegaer innen fagfeltet og bygge nettverk vært viktig. Boligkonferansen betyr mye og har hatt en betydelig rolle for å heve kompetansen innen fagfeltet. I 2013 blir det 318 deltakere på konferansen og vi har ny rekord i år.

graf

Evalueringer av konferansene viser at konferansedeltakerne er svært fornøyd med faglig innhold og arrangement.

Temaene i konferansene har fulgt utviklingen i boligpolitikkens historie. Det er mye som kan nevnes her, men vi har valgt ut noen hovedtemaer i de ulike tiår.

I perioden 1973-1982 var KBLs fokus den nye bostøtteordningen. Boligstandarden skulle forbedres med bad og energitiltak. Boligbygging var viktig for å møte boligbehovet. Det kom store endringer i boligmarkedet, med overgang fra prisregulerte boliger til markedsregulerte boliger.

I perioden 1983-1992 hadde KBL boligbygging på agendaen. Det var behov for økt finansieringstilbud gjennom statsbanker, samtidig som private banker fremheves. Gjeldsproblemer som fikk store konsekvenser for boligmarkedet ble tema. Utleieboliger var et sentralt tema som et supplement til eierboliger i markedet.

I perioden 1993-2002 hadde KBL fokus på byfornyelse og sterk satsing på utleieboliger som en strategi for å løse etableringsproblemene. Boligsosiale handlingsplaner fikk en sentral rolle.

I perioden 2003 -2013 satt KBL viktigheten av langsiktig planlegging og samarbeid på agendaen. Miljø og kvalitet på boligen er sentralt.  Aktiv bruk av boligvirkemidler i utøvelsen av kommunenes boligpolitikk er viktig for å nå målet om at alle skal kunne disponere en god bolig. Mange grupper har vansker med å komme inn i boligmarkedet eller har vansker med å fremskaffe egen bolig. For enkelte grupper er bolig i seg selv ikke nok og bolig sees i sammenheng med andre tjenester. Det er behov for tverrfaglig samarbeid.

KBL har i sine konferanser satt fokus på temaer innen den generelle og spesielle boligpolitikken. I de senere år ser vi viktigheten av å se hele bildet i en sammenheng. Samhandling og samarbeid med fleksible løsninger er suksesskriterier for å lykkes i å løse utfordringene innen boligpolitikken sammen med tilstrekkelige rammevilkår og virkemidler.

 

Comments are closed.