Vi stjeler og deler det medlemskommunene har utviklet:

Boligsosialt utviklingsprogram i Oslo kommuner har i programperioden utviklet en håndbok i boligfremskaffelse. Den kan være et nyttig arbeid i fremskaffelse av boliger:

Boligframskafferhåndboka 2014 nett

Oslo kommune jobber aktivt med bruk av innleie- og tilvisningsavtaler for å fremskaffe flere kommunalt disponerte utleieboliger.

Her er første versjon av kommunens veileder: Veileder for innleie og tilvisningsavtaler – Versjon 1 0 KOMPLETT 2014

Tips til saker av interesse for andre kommuner kan sendes til: tone.fostervold@vel.oslo.kommune.no