Boligkonferansen 2017 – Innleggene

Boligkonferansen 2017 er nå historie. Linkene nedenfor gir tilgang til de forskjellige presentasjonene.

Presentasjon KBL: Presentation-2017_HD

Presentasjoner 2. dag, plenum – Bolig og velferd:

Aina Tjosås: Gode lokalsamfunn – får vi det i praksis

Synnøve Seljeflot, Husbanken: Veiviseren.no – et digitalt verktøy for kommunene

Tore Andestad, Molde Kommune: Oppfølging av og tjenester til personer med sammensatt problematikk

Presentasjoner 2. dag, 1. delseminar – Utleie og juridiske virkemidler:

Øystein Sellevold, Stiftelsestilsynet: Forvaltning og styring av boligstiftelser

Knut Magne Wilhelmsen, Stiftelsen kommunale boliger: Benytt boligstiftelser til et godt boligsosialt virkemiddel

Gisle Bozan Johansen, Drammen kommune: Avslutte leieforhold ved endret behov hos leietakere som bor i leiefohold hjemlet i Husleieloven §11.1

Sverre Bugge, Husleietvistutvalget: HTU sitt mandat, regler og prinsipper for fastsettelse av husleier

Kristin Myklebust, Ålesund kommunale eiendom KF: Forhindre utkastelser

Presentasjoner 2. dag, 2. delseminar – Boligfremskaffelse:

Randi Hausberg Bull, Ernst & Young: Fallgruver og muligheter ved momskompensasjon kommunale utleieboliger

Rein Olav Hansen, Bate boligbyggelag i Stavanger: Eldrebølgen kommer – hva kan vi i boligbyggelaget tilby

Snorre Førli og Roger Nilssen, Ringsaker og Oslo kommune: Arbeid med tilvisningsavtaler Innlegg om tilvisningsavtaler KBL 2017

Jimmy Helgesen, Larvik kommune: Aktiv boligrådgivning i Larvik kommune

Erik Thorsen Hirth, Stavanger boligbygg KF:

Kjersti F. Rønningsland, Porsgrunn kommune: Erfaring med egen utleiemegler i Prosgrunn kommune

Presentasjoner 2. dag, 3. delseminar – Oppfølging i bolig for personer i sårbare overganger:

Kjersti S. Nesset, Kriminalomsorgen region Vest:

Elin Frønsdal, Frelsesarmeen Haugesund:

Rita Sele, Sandnes kommune: Bolig med oppfølging i Sandnes kommune

Hanne Navdal Vatnaland, Stavanger kommune: Levekår og oppfølging i utsatte områder

Camilla Marie Hagajore og Sverre Jørgensen, Oslo kommune: Fleksibilitet i booppfølging og sømløse overganger på veien mot egen bolig

Kjetil Wendelboe Aanesen, Oslo kommune: 50 mill til bomiljøarbeid i 2017 – en særskilt satsing på barns oppvekstkår i kommunal bolig

Presentasjoner 2. dag, 4. delseminar –  Boligsosial innovasjon og utvikling:

Øyvind Brådalen og Mikal Råheim, Oslo kommune: Læringsverksted for boligsosial innovasjon

Presentasjoner 3. dag, plenum –Bolig før og nå:

Viggo Norvik, Nova:

Bodil Sivertsen, Sandnes kommune: Boligsosiale utfordringer og vår måte å møte dem på

Knut Ølstad:

Alexander Wright Cappelen, NHH:

Arne Klyve, Bergens Clinic: Vi løfter blikket

Presentasjon neste års konferanse 2018: Velkommen til Tromsø

Comments are closed.