Bostøtte

Husbankens bostøtteordning – en ordning i fall?

Teksten er skrevet av: Finn Thorkildsen.

De siste årene har det vært til dels kraftige frafall av statlige bostøttemottakere etter omregningene som skjer hvert år på bakgrunn av nye likningsinntekter.  Dette skyldes at beregningssatsene ikke har blitt justert i takt med den årlige trygde- og inntektsutviklingen i tilstrekkelig grad.  I år var noen av oss spesielt spente forut for omregningen.  Antakelig for første gang i bostøttens historie ble satsene som inngår i beregningen av egenandelene ikke justert i det hele tatt før omregningen. Det medførte at alle med en normal inntektsutvikling, for eksempel alle trygdede og pensjonister med faste, varige ytelser fikk redusert støtten, mens noen falt helt ut av ordningen. Store frafall var det også i fjor og året før, men i år var det verre enn noensinne. På landsbasis falt 12 200 støttemottakere, eller 10,3 % av samtlige mottakere ut av ordningen etter omregningen. Det samlede bostøttebeløpet ble redusert med 36,7 millioner kroner, eller hele 13, 9 %.

Utviklingen kan sees på som spesielt ille med tanke på at ordningen ble kraftig styrket i 2009. Det var tverrpolitisk enighet om at bostøtte var det viktigste boligpolitiske virkemiddelet. Målet var at 50 000 eller cirka 50 % flere mottakere, skulle inn i ordningen over en periode på tre år. Det ble bevilget midler deretter, både i 2009 og de første etterfølgende årene. Ikke alle midlene som ble stilt til rådighet ble brukt, og derfor har etterfølgende budsjetter naturlig nok blitt tilpasset forbruket.

Før omleggingen av ordningen i 2009 var det 101 700 mottakere i ordningen. Etter siste årlige omregning var det 106 400. Dette er en økning på 4,6 %. En økning, ikke på 50 000 mottakere, men på 4 700.
Flere eksempler: I termin 7/09 fikk en enslig minstepensjonist beregnet en egenandel på 16,8 % av siste likningsinntekt. I termin 7/14 utgjorde prosentsatsen 20,9 %. Og om ikke det var nok: I 2014 ble over 50 % av trygdeoppgjøret for en enslig minstepensjonist i mai måned, spist opp av redusert bostøtte i august.

For KBL er det svært beklagelig at den gylne muligheten man hadde i 2009, til å utvikle ordningen etter det som den gangen var intensjonen, har blitt skuslet bort. Det kan bli lenge til en tilsvarende anledning byr seg. Dette gjør det nok ekstra frustrerende å tenke på for alle de som jobber med å bosette vanskeligstilte mennesker rundt omkring i kommunene, og som vet at en god bostøtteordning ofte er helt avgjørende for å kunne lykkes i arbeidet. Det gjelder også alle de som arbeider med å få kommunale leietakere over fra en kommunal bolig til en privat bolig. Dette er en høyt prioritert oppgave i mange kommuner. Arbeidet vanskeliggjøres uten en god statlig bostøtteordning. Det er aldri for sent å snu en negativ trend.  Det håper mange av oss vil skje denne gangen, også.